تماس با ما

    مدیر سایت شبکه فناوری اطلاعات

    فرهاد نوجوان

    من کارشناش فناوری اطلاعات با گرایش تجارت الکترونیک هستم

    سردبیر

    فرهاد نوجوان